SERVICIUL SĂNĂTATE

MISIUNEA ŞI ATRIBUŢII PRINCIPALE ALE SERVICIULUI

Managementul serviciilor medicale din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale se realizează prin structuri cu atribuţii specifice în acest domeniu, respectiv Serviciul Sănătate, coordonarea funcţională, limitată la competenţele partajate, a activităţilor de asistenţă medicală din localitate:

 • asistenţa medicală comunitară (prin asistenti medicali comunitari si mediatori sanitari pentru comunitatile de romi);
 • asistenţa medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ (reţeaua de medicina scolară);
 • finanţarea cheltuielilor de personal aferente medicilor, asistenţilor medicali, mediatorilor sanitari şi asistentului medical comunitar;
 • asistenţa medicală acordată în Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare, strict competenţă limitată/partajată;
 • alocarea resurselor proprii la nivel local în funcţie de nevoile prioritare de sănătate ale subgrupei populaţionale beneficiare;
 • colectarea, centralizarea şi analiza indicatorilor statistici specifici activităţii serviciilor medicale, corelaţi cu indicatorii demografici
 • raportarea datelor statistice ale activităţii serviciilor medicale către instituţiile competente
 • planificarea, raţionarea şi raţionalizarea serviciilor medicale preluate prin descentralizare din municipiul Baia Mare, din punctul de vedere al pachetului de servicii şi a resurselor necesare
 • realizarea planului de buget multianual la capitolul investiţii, reparaţii capitale, reabilitări şi dotări cu aparatură la nivelul serviciilor medicale
 • activitatea de soluţionare legală a petiţiilor cu privire la asistenţa medicală din unităţile sanitare pe domeniul de competenţă.
 • asigurarea capacităţii de reacţie rapidă în situaţii de urgenţă (calamităţi naturale, etc) a serviciilor medicale din domeniul de competenţă
 • elaborarea, colaborarea cu alte servicii pentru realizarea unor proiecte în domeniul serviciilor medicale în colaborare cu structurile competente

ACTIVITĂŢI CURENTE ALE SERVICIULUI:

- implementarea legislaţiei şi a programelor specifice în domeniul sănătăţii

- întocmirea proiectului de buget : corelare stocuri – necesar , analiză şi centralizare date

- coordonarea activităţilor din cabinete medicale şcolare: activitate curentă, asistenţă medicală bacalaureate, competiţii sportive, tabere şcolare, alte activităţi.

- coordonarea activităţilor din cabinete medicale şcolare: orare , fişe de post, întâlniri de lucru

- actualizare baze de date: starea cabinetelor, necesar lucrări, necesar dotări,

- monitorizarea în teren a activităţii CMS-urilor

- realizarea demersurilor pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare la unităţi de învăţământ, CMS-uri şi pentru organizarea de evenimente ( parcul sărbătorilor de iarnă)

- necesar / stocuri medicamente-materiale sanitare

- arondarea unităţilor de învăţământ nou înfiinţate la cabinete

- evaluarea împreună cu, conducerea unităţilor de învăţământ a disponibilităţii spaţiilor în care se pot organiza cabinete autorizabile sanitar la nivelul municipiului

- asigurarea acoperirii activităţilor medicale prin suplimentarea normelor personalului medical

- coordonarea activităţilor Centrului ROMMEDICA, în colaborare cu Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare, pentru bolnavii cu TBC

- gestionarea resurselor de personal existente funcţie de necesităţi: referate, adrese, comunicări

- organizare sesiuni de vaccinare a elevilor şi transmiterea către DSP Maramureş a efectivelor de elevi vaccinabili pe clase pentru fiecare cabinet medical

- centralizarea / analiza raportărilor privind activitatea Cabinetelor Medicale Şcolare, respectiv a asistenţei medicale comunitare  şi transmiterea lor către DSP  Maramureş şi

- planificarea personalului medico-sanitar la analize medicale şi la controlul periodic de medicina muncii.

Se elaborează şi se transmit rapoarte trimestial, semestrial şi anual Direcţiei de Sănătate Publică a jud. Maramureş prin Serviciul Sănătate din cadrul SPAS Baia Mare activitatea desfăşurată în domeniile de competenţă.

Serviciul Sănătate este responsabil cu activitatea de arhivare a documentelor din cadrul serviciului.

Colaborează cu ceilalţi funcţionari din cadrul Serviciului Sănătate din cadrul SPAS Baia Mare la organizarea unor acţiuni care necesită aportul şi munca în echipă a întregului colectiv.

Participă la cursuri şi programe de instruire profesională specifice postului ocupat, organizate la nivel local sau naţional.

ASISTENŢA MEDICALĂ ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT. CABINETELE DE MEDICINĂ ŞCOLARĂ

Asistenţa medicală şi stomatologică a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor se asigură în cabinetele medicale şi stomatologice din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior, înfiinţate ca urmare a reorganizării dispensarelor medicale din aceste unităţi, aflate anterior integrate în structura spitalelor teritoriale şi finanţate de la bugetul de stat.

Pe raza Municipiului functioneaza, după reorganizare, 48 unitati de învatamant prescolare, gimnaziale si liceale cu personalitate juridică (cu 18 subunităţi incluse), cu un total de copii/elevi  – 24.071, precum si 5 unitati de învatamant universitar/postliceal cu un numar de 6.717 studenti. Urmare deficitului de personal 34 de unităţi/subunităţi de învăţământ un au asigurată asistenţa medicală conform normativului în vigoare, fapt specificat periodic in adresele înaintate către instituţiile competente.

Obiectivele cabinetelor medicale şcolare sunt:

 1. acordarea de servicii medicale individuale şi la nivelul colectivităţilor;
 2. asigurarea unor servicii de asistenţă medicală preventivă şi curativă;
 3. asigurarea unor servicii de asistenţă stomatologică preventivă şi curativă;

Obiectivele reţelei de medicină şcolară şi atribuţiile detaliate a personalului medico-sanitar din cabinetele medicale, a conducerii, diriginţilor, cadrelor didactice ale grădiniţelor, unităţilor şcolare şi de învăţământ superior, normarea acestui personalului medical, metodologia examinărilor medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate pentru preşcolari, elevi şi studenţi, desfăşurătorul activităţilor specifice lunare în cabinetele medicale din unităţile menţionate, precum şi baremurile de dotare a acestora sunt prevăzute în Ord. 653/2001 respectiv, anexele din Ordinului MS  Nr. 5298/1668 din 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.

ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ ŞI CENTRUL “ROMEDICA”

ASISTENŢA MEDICALĂ COMUNITARĂ cuprinde în principal următoarele activităţi:

 1. identificarea problemelor medico-sociale ale comunităţii;
 2. educaţia pentru sănătate şi profilaxia bolilor, prin promovarea unui stil de viaţă şi mediu sănătos;
 3. mobilizarea populaţiei pentru participarea la programele de vaccinări, controale medicale profilactice etc.;
 4. promovarea sănătăţii reproducerii şi planificarea familială;
 5. îngrijirea şi asistenţa medicală la domiciliu, curativă şi de recuperare, în vederea reinserţiei sociale;
 6. în perspectivă acordarea de îngrijiri paleative la domiciliu.

ASISTENTUL MEDICAL COMUNITAR are, în principal, atribuţii privind: 

a)identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunităţii;

b)determinarea nevoilor medico-sociale ale populaţiei cu risc;

c)culegerea datelor despre starea de sănătate a familiilor din teritoriul unde îşi desfăşoară activitatea;

d)stimularea de acţiuni destinate protejării sănătăţii;

e)identificarea, urmărirea şi supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico-social în colaborare cu medicul de familie şi cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea în familie a condiţiilor favorabile dezvoltării nou-născutului;

f)efectuarea de vizite la domiciliul lăuzelor, recomandând măsurile necesare de protecţie a sănătăţii mamei şi a nou-născutului;

g)în cazul unei probleme sociale, ia legătura cu serviciul social din primărie şi din alte structuri, cu mediatorul sanitar din comunităţile de romi pentru prevenirea abandonului;

h)supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului şi a copilului mic;

i)promovează necesitatea de alăptare şi practicile corecte de nutriţie;

j)participă, în echipă, la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective, pe teritoriul comunităţii: vaccinări, programe de screening populaţional, implementarea programelor naţionale de sănătate;

k)participă la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;

l)îndrumă persoanele care au fost contaminate pentru controlul periodic;

m)semnalează medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităţilor în teren;

n)efectuează vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social trataţi la domiciliu şi urmăreşte aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de medic;

o)urmăreşte şi supraveghează în mod activ copiii din evidenţa specială (TBC, HIV/SIDA, prematuri, anemici etc.);

p)identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi contribuie la înscrierea acestora; urmăreşte şi supraveghează activ nou-născuţii ale căror mame nu sunt pe listele medicilor de familie sau din zonele în care nu există medici de familie;

q)organizează activităţi de consiliere şi demonstraţii practice pentru diferite categorii populaţionale;

r)colaborează cu ONG-uri şi cu alte instituţii pentru realizarea programelor ce se adresează unor grupuri-ţintă (vârstnici, alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburări mintale şi de comportament), în conformitate cu strategia naţională;

s)urmăreşte identificarea persoanele de vârstă fertilă; diseminează informaţii specifice de planificare familială şi contracepţie;

t)se preocupă de identificarea cazurilor de violenţă domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile;

u)efectuează activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viaţă sănătos.

Asistentului medical comunitar îi revin responsabilităţile respectării:

a)normelor eticii profesionale, inclusiv asigurarea păstrării confidenţialităţii în exercitarea profesiei;

b)actelor şi hotărârilor luate în conformitate cu pregătirea profesională şi limitele de competenţă;

c)îmbunătăţirii nivelului cunoştinţelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă;

d)întocmirii evidenţei şi completării documentelor utilizate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv registre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu şi alte asemenea documente.

Mediatorul Sanitar are următoarele atribuţii:

a)cultivă încrederea reciprocă între autorităţile publice locale şi comunitatea de romi din care face parte;

b)facilitează comunicarea între membrii comunităţii de romi şi personalul medico-sanitar;

c)catagrafiază gravidele şi lehuzele, în vederea efectuării controalelor medicale periodice prenatale şi post-partum; le explică necesitatea şi importanţa efectuării acestor controale şi le însoţeşte la aceste controale, facilitând comunicarea cu medicul de familie şi cu celelalte cadre sanitare;

d)explică noţiunile de bază şi avantajele planificării familiale, încadrat în sistemul cultural tradiţional al comunităţii de romi;

e)catagrafiază populaţia infantilă a comunităţii de romi;

f)explică noţiunile de bază şi importanţa asistenţei medicale a copilului;

g)promovează alimentaţia sănătoasă, în special la copii, precum şi alimentaţia la sân;

h)urmăreşte înscrierea nou-născutului pe listele medicului de familie, titulare sau suplimentare;

i)sprijină personalul medical în urmărirea şi înregistrarea efectuării imunizărilor la populaţia infantilă din comunităţile de romi şi a examenelor clinice de bilanţ la copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 7 ani;

j)explică avantajele includerii persoanelor în sistemul asigurărilor de sănătate, precum şi procedeul prin care poate fi obţinută calitatea de asigurat;

k)explică avantajele igienei personale, a igienei locuinţei şi spaţiilor comune; popularizează în comunitatea de romi măsurile de igienă dispuse de autorităţile competente;

l)facilitează acordarea primului ajutor, prin anunţarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanţă şi însoţirea echipelor care acordă asistenţă medicală de urgenţă;

m)mobilizează şi însoţeşte membrii comunităţii la acţiunile de sănătate publică: campaniile de vaccinare, campaniile de informare, educare şi conştientizare din domeniul promovării sănătăţii, acţiuni de depistare a bolilor cronice etc.; explică rolul şi scopul acestora;

n)participă la depistarea activă a cazurilor de tuberculoză şi a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;

o)la solicitarea cadrelor medicale, sub îndrumarea strictă a acestora, explică rolul tratamentului medicamentos prescris, reacţiile adverse posibile ale acestuia şi supraveghează administrarea medicamentelor, de exemplu: tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoză;

p)însoţeşte cadrele medico-sanitare în activităţile legate de prevenirea” sau controlul situaţiilor epidemice, facilitând implementarea măsurilor adecvate, explică membrilor comunităţii rolul şi scopul măsurilor de urmărit;

q)semnalează cadrelor medicale apariţia problemelor deosebite din cadrul comunităţii: focarele de boli transmisibile, paraziteze, intoxicaţii, probleme de igienă a apei etc.;

r)semnalează în scris direcţiilor de sănătate publică judeţene problemele identificate privind accesul membrilor comunităţii rome pe care o deserveşte la următoarele servicii de asistenţă medicală primară:

(i)imunizări, conform programului naţional de imunizări;

(ii)examen de bilanţ al copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 7 ani;

(iii)supravegherea gravidei, conform normelor metodologice ale Ministerului Sănătăţii;

(iv)depistarea activă a cazurilor de TBC;

(v)asistenţă medicală de urgenţă;

(vi)informarea asistentului social cu privire la cazurile potenţiale de abandon al copiilor.

În cadrul Asistenţei Medicale Comunitare în Municipiul Baia Mare există Centrul Rommedica” (asistenţă sanitară pentru rromi) are în componenţa lui 4 mediatori sanitari şi un asistent medical comunitar. Centrul funcţionează în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare din 1 noiembrie 2005 şi a fost înfiinţat în cadrul proiectului Rommedica Center aplicat de PRIMARIA MUNICIPIULUI BAIA MARE  la Ministerul Finanţelor Publice Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare în cadrul liniei de finanţare “Sprijin pentru strategia naţională de îmbunătăţire a situaţiei romilor în domeniul sănătăţii”. Parteneri în proiect au fost Direcţia de Sănătate Publică a Jud. Maramureş, Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare, Asociaţia “Prietenia“ şi Asociaţia “Uniunea romilor creştini din Romania“.

SEDIU/DATE DE CONTACT:

Centrul „Rivulus Pueris”, str. Ion Slavici nr. 1B, etajul I

Tel: +4 0262 424 143(interior 104)