SERVICIUL “COPIL, FAMILIE SI PERSOANE CU DIZABILITATI ”

1. Descrierea activitatii si rolul ei in cadrul organigramei

Misiunea serviciului este definită pe patru direcţii principale:

 • Acordarea asistenţei de specialitate şi a suportului necesar copilului şi familiei sale, în vederea respectării drepturilor copilului
 • Prevenirea separării copilului de părinţii săi
 • Asigurarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii aflaţi în dificultate
 • Furnizarea de servicii sociale specializate copiilor si tinerilor cu dizabilitati severe
 • Servicii de reconciliere a vietii de familie cu viata profesionala;
 • Servicii de sprijin pentru familiile aflate in situatii de dificultate.
 • Asistenta sociala a persoanelor cu dizabilitati

Beneficiarii serviciilor oferite sunt copiii şi familiile acestora, care au domiciliul în Baia Mare

 2. Servicii furnizate in cadrul Departamentului “ PREVENTIE ”

 DOMENIU DE COMPETENŢĂ

- monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante;

- realizeaza activitatea de prevenire a separarii copilului de familia sa;

- identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa;

- elaboreaza documentatia necesara pentru acordarea serviciilor si/sau prestatiilor si acorda aceste servicii si/sau prestatii, in conditiile legii;

- asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;

- asigura si urmaresc aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei in familie, precum si a comportamentului delincvent;

- viziteaza periodic la domiciliu familiile si copiii care beneficiaza de servicii si prestatii;

- inainteaza propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protectie speciala, in conditiile legii;

- urmaresc evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa;

- colaboreaza cu directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in domeniul protectiei copilului si transmit acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu.

- asigurarea consilierii generale şi a suportului emoţional pentru formarea relaţiei de ataşament a copilului in raport cu ceilati membrii ai familiei;

- orientează spre soluţii temporare de locuire persoanele aflate în situaţie de risc (central Maternal Baia Mare, centru social « Salvati Familia/ TRANZIT », Centrul Social tip azil de noapte etc.);

-  întocmeşte anchete sociale solicitate de birourile notariale, cu opţiunea Serviciului Ocrotire Copil si Familie,privind încredinţarea, modul de crestere si educare, domiciliul si felul învaţaturii minorilor în cauzele civile avand ca obiect:,,divorţ cu copii,,şi face propuneri referitoare la modul de exercitare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti ;

-  întocmeşte anchete sociale pentru acordarea dispensei de vârstă în vederea căsătoriei;

- desfăşoară activitati si servicii de consiliere şi orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excludere socială;

- evidentiază diagnosticarea si evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale si de grup;

- informează persoanele aflate în situatie de risc social asupra drepturilor sociale ale persoanei;

- identifică persoanele si familiile aflate in situatii de risc, in vederea realizarii de actiuni si masuri cu caracter preventiv;

- furnizează măsuri de urgenta in vederea inlaturarii situatiei de dificultate in care se poate gasi o familie sau o persoana la un moment dat;

- realizează acţiuni de sensibilizare asupra necesitatilor sociale existente sau latente si asupra resurselor umane, materiale si financiare necesare satisfacerii lor;

- dezvoltă de programe cu caracter comunitar, in scopul promovarii sociale a indivizilor si colectivitatilor;

- intreprinde acţiuni de prevenire a oricarei forme de dependenta prin actiuni de identificare, ajutor, sustinere, informare, consiliere;

- asigură transferul si monitorizarea beneficiarului, atunci cand situatia acestuia o cere, spre serviciile sociale specializate;

- gestionarea activa a procedurilor de conlucrare cu celelalte servicii, cum ar fi cele de: locuire, educationale, medicale, ocupare si altele asemenea;

- anchete sociale pentru prográmele bani de liceu, burse stutgard, burse medicale

SERVICII OFERITE

 • Informare şi orientare;
 • Asistenţă de specialitate şi suport;
 • Evaluare socio-familială;
 • Consiliere socială;
 • Evaluare psihologică;
 • Consiliere psihologică;
 • Mediere de conflict şi negociere;
 • Intervenţie oportună la nevoie;
 • Sprijin şi/sau acompaniere în relaţia cu alte autorităţi publice sau instituţii/organizaţii abilitate;
 • Reprezentare în relaţiile cu alte autorităţi;

CATEGORII DE BENEFICIARI

 • copilul aflat în situaţii de risc care pot determina separarea de părinţii săi;
 • copilul lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi;
 • copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor săi;
 • copilul părăsit în unităţile sanitare ce au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau pediatrie, care au sediul în raza teritorială de competenţă;
 • copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal;
 • copilul care manifestă comportament deviant sau comportament caracterizat ca predelincvent;
 • copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
 • copilul care se află în plasament la familii sau persoane cu domiciliul în raza teritorială de competenţă;
 • copilul reintegrat în familia naturală, ai căror părinţi au domiciliul în raza teritorială de competenţă;
 • copilul aflat în orice situaţie care impune acordarea de prestaţii şi/sau servicii în vederea respectării drepturilor copilului
 • cuplul mamă-copil aflat în situaţie de risc;
 • femeia gravidă predispusă să-şi abandoneze copilul sau să pună în pericol dezvoltarea normală a fătului;
 • familia biologică şi/sau familia extinsă a copilului aflat în una dintre situaţiile menţionate;
 • familiile de plasament;
 • alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament.

ACTE NECESARE PENTRU OFERIREA SERVICIILOR

Actele necesare pentru întocmirea şi actualizarea dosarului social sunt solicitate clienţilor în funcţie de caracteristicile şi particularităţile fiecărui caz în parte, aşa cum sunt acestea identificate în urma evaluării iniţiale.

Acte care sunt cel mai frecvent solicitate clienţilor serviciului:

 • acte de identitate (certificat de naştere, CI/BI, CIP, pasaport);
 • acte de stare civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces);
 • acte care evidenţiază situaţia juridică a minorilor faţă de părinţii lor, după caz (ex: hotărârea judecătorească prin care s-a pronunţat divorţul părinţilor minorului; hotărârea judecătorească prin care se recunoaşte paternitatea unui minor etc);
 • documente care să ateste situaţia locativă a familiei;
 • adeverinţe din care să rezulte venitul membrilor familiei (sau din care să rezulte lipsa veniturilor);
 • adeverinţe/certificate medicale pentru copil şi pentru alţi membri din familie, după caz;
 • adeverinţe şi caracterizări şcolare;
 • adeverinţe din care să rezulte demersurile efectuate de solicitant în vederea găsirii unui loc de muncă (Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă);
 • cazier judiciar;
 • declaraţii.

MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE ACORDARE A SERVICIILOR

Cum procedăm?

 • Orice cerere/sesizare formulată de o persoană sau o instituţie/organizaţie, înregistrată şi repartizată către serviciul nostru, este urmată în cel mai scurt timp posibil de
 • Evaluarea primară a cazului, în urma căreia se va stabili cu certitudine dacă instituţia deţine competenţa necesară pentru soluţionarea cererii/sesizării. În cazul în care solicitarea nu poate fi soluţionată din lipsă de competenţă, solicitantul va fi informat în scris cu privire la acest fapt; dacă este necesar, cazul poate fi referit către alte instituţii abilitate. Dacă evaluarea iniţială confirmă competenţa instituţiei în soluţionarea cazului, urmează ca un specialist din cadrul serviciului să fi numit responsabil de caz, iar acesta va proceda la
 • Evaluarea detaliată a cazului, adică o investigare amănunţită, de tip anchetă socială, a mediului familial şi social în care trăieşte copilul, precum şi documentarea cazului cu actele solicitate beneficiarilor sau instituţiilor colaboratoare. Evaluarea se realizează de către responsabilul de caz, care va conlucra cu o echipă multidisciplinară de specialişti. Totodată, în această etapă se constituie dosarul copilului. În urma evaluării detaliate sunt identificate nevoile copilului şi ale familiei acestuia, iar echipa care instrumentează cazul va putea realiza
 • Planificarea prestaţiilor, serviciilor şi/sau intervenţiilor necesare pentru copil şi familie, astfel încât aceştia să depăşească situaţia de dificultate sau de criză pe care o traversează. Dacă intervenţiile necesare presupun stabilirea unei măsuri de protecţie, dosarul de caz va fi înaintat autorităţii competente să ia o decizie în acest sens (Comisia pentru Protecţia Copilului sau instanţa judecătorească, după caz). În etapa imediat următoare se va demara
 • Furnizarea prestaţiilor, serviciilor şi intervenţiilor,conform termenelor şi periodicităţii stabilite în plan, de comun acord cu copilul şi familia. În acest moment se va încheia contractul cu familia, care vizează modul în care vor fi acordate serviciile preconizate. Pe întreaga perioadă în care sunt derulate activităţile astfel planificate cu beneficiarii, cazul va intra în etapa de
 • Monitorizare şi reevaluare, în scopul înregistrării progreselor în situaţia beneficiarilor, gradului de atingere a obiectivelor propuse şi revizuirii planului de acordare a serviciilor pentru perioada următoare. În momentul în care se constată că obiectivele planului au fost atinse sau acordarea serviciilor se dovedeşte a nu mai fi necesară, se poate lua decizia de
 • Închiderea cazului.

FORMULARE

 • cerere/sesizare tip (utilizarea acestui formular este opţională)
 • declaraţii tip (utilizarea acestor formulare este opţională)

LEGISLAŢIE

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • H.G.R. nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului ;
 • H.G.R. nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi ;
 • H.G.R. nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;
 • Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;
 • Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului ;
 • Ordinul 756/276 din 2005 privind coordonarea activităţilor de prevenire a abandonului în unităţile sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau pediatrie.

SOLICITANȚI ELIGIBILI:

 • Orice persoana reprezentata de catre copil, membru al familiei natural sau extinse, aflata in situatie de risc social
 • Orice persoana ce intra in contact cu un caz de risc social
 • Orice institutie publica sau private ce intra in contact sau au cunostinta despre existent unei situatii de vulnerabilitate sociala

SEDIU/DATE DE CONTACT:

Baia Mare, b-dul Republicii nr. 70 A

Tel/fax : +4 0262 278 060

Persoana de contact: As. Soc. Volfart Florin- sef birou

Tel. mobil: +4 0736 104 326

Program: Luni-Miercuri: 8-12

               Joi: 12-16

               Vineri: 8-12

Solicitarile se pot depune direct la sediul Serviciului sau alte modalitati reprezentate de catre fax, telefon.

Termen de solutionare al solicitarii:

 • Maxim 30 de zile calendaristice cu posibilitate de prelungire cand este vorba de implementarea Planului de Servicii