Despre SPAS Baia Mare

Serviciul Public Asistență Socială s-a înființat în cadrul Consiliului Local Baia Mare la data de 01 iulie 2002 prin Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 155/2002 ca serviciu public cu personalitate juridică având ca obiect principal de activitate asistența socială.

Unul dintre obiectivele specifice SPAS îl constituie „Diversificarea şi dezvoltarea serviciilor sociale în comunitate”, astfel în toată această perioadă de la înființare până în prezent, SPAS a menținut şi a dezvoltat servicii sociale în funcție de nevoile comunității.

Evaluarea stării actuale de dezvoltare a Municipiului Baia Mare şi problemele majore cu care se confruntă, au condus la identificarea a 4 obiective strategice şi anume: Dezvoltarea infrastructurii de bază,  Protecția mediului,  Regenerare urbană precum şi Componeneta socială,  care au fost analizate şi detaliate în cadrul elaborării Strategiei de Dezvoltare Durabilă.

Întărirea coeziunii sociale, a solidarității comunitare şi reducerea sărăciei, sunt realizabile prin menținerea, refacerea şi dezvoltarea capacităților individuale necesare pentru rezolvarea unor probleme sau situații dificile pe care persoana nu le poate soluționa de una singură şi prin asigurarea unui suport pentru persoanele care nu au posibilitatea să îşi dezvolte propriile capacități şi competențe necesare pentru desfăşurarea unor activități socialmente utile, care să favorizeze integrarea lor socială.

În concordanță cu obiectivele strategice ale Municipiului Baia Mare, SPAS Baia Mare îşi întemeiază activitatea pe următoarele principii generale:

  1. respectarea demnității umane, potrivit căreia, fiecarei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalității;
  2. universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege;
  3. solidaritatea socială, potrivit căreia comunitatea participă la sprijinirea persoanelor care nu îşi pot asigura nevoile sociale, pentru menținerea şi întarirea coeziunii sociale;
  4. parteneriatul, potrivit căruia instituțiile publice şi organizațiile societății civile cooperează în vederea organizării şi dezvoltării serviciilor sociale;
  5. subsidiaritatea, potrivit căreia statul intervine atunci când inițiativa locală nu a satisfăcut sau a satisfăcut insuficient nevoile persoanelor.

Instituția a cunoscut o dezvoltare rapidă şi dinamică, determinată de evoluția permanentă a nevoilor la nivelul societății româneşti ce impune adaptarea permanentă a serviciilor oferite astfel încât să fie în concordanță cu nevoile sociale existente. Organizată pe 8 servicii strategice de intervenție socială, SPAS Baia Mare îşi desfăşoară activitatea pe baza unei strategii coerente aprobată şi susținută permanent de către Primarul Municipiului Baia Mare şi Consiliul Local, precum şi a legislației de specialitate în vigoare.