Alocaţia pentru susţinerea familiei

CADRUL LEGAL: Legea 277/2010 cu modificările şi completările ulterioare

BENEFICIARI: familii cu copii în vârstă de până la 18 ani, cu un venit net lunar pe persoană sub 530 lei,

ACTE NECESARE: (original si copie)

  • Cerere –declaraţie pe propria răspundere – descarcați cererea;
  • Actele de identitate ale solicitanţilor (cărţi de identitate, certificatele de naştere ale părinţilor şi copiilor);
  • Certificatul de căsătorie;
  • Livretul de familie;
  • Hotărârea definitivă de încredinţare a minorilor, de plasament familial, de adopţie potrivit legii (după caz);
  • Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore;
  • Acte din care să rezulte că un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ
  • ( adeverinţa de elev pentru toţi copiii de vârstă şcolară din familie ; fac excepţie copiii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovada eliberată de autorităţile competente care să ateste faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învăţământ prevăzută de lege);
  • Acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în componenţa familiei;
  • Venituri nete realizate (în luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare menţionate în formularul de cerere: adeverinţe privind salariul net realizat, cupoane de pensie, cupon ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc.

În cazul uniunii consensuale (concubinaj) -considerată familie beneficiară- vor fi prezentate şi documente privind  partenerul solicitantului ( act de identitate, certificat de naştere, dovezi privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii, acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap şi alte acte (după caz) solicitate de către angajaţii SPAS .

Comments are closed.